वडा ६

गाेपाल सिह धामी
वडा अध्यक्ष
९७४९५०९९४३

मनाेहर सिह धामी
वडा सचिव
९८६५८१०१५९