सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नं.९ को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण ७९-८० Tuesday, February 14, 2023 - 14:15
शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नं.८ को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण ७९-८० Tuesday, February 14, 2023 - 14:14
शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नं.७ को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण ७९-८० Tuesday, February 14, 2023 - 14:12
शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नं.६ को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण ७९-८० Tuesday, February 14, 2023 - 14:09
शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नं.५ को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण ७९-८० Tuesday, February 14, 2023 - 14:08
शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नं.४ दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता भरपाई ७९-८० Tuesday, February 14, 2023 - 14:06
शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नं.३ को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण ७९-८० Tuesday, February 14, 2023 - 13:31
शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नं.२ दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता भरपाई ७९-८० Tuesday, February 14, 2023 - 13:12
शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नं.१ दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता भरपाई ७९-८० Tuesday, February 14, 2023 - 13:10
सामाजिक सुरक्षा प्रथम त्रैमासिक लाभग्राहीहरुको विवरण ७९-८० Thursday, January 26, 2023 - 13:36 PDF icon वडा १, PDF icon वडा २, PDF icon वडा ३, PDF icon वडा ४, PDF icon वडा ५, PDF icon वडा ६, PDF icon वडा ७, PDF icon वडा ८, PDF icon वडा ९