FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर खेलकूद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७९ पहिलो संशोधन ७९-८० 01/31/2023 - 15:00 PDF icon नगर खेलकूद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७९ पहिलो संशोधन
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/31/2023 - 14:59 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता,२०७९ ७९-८० 01/13/2023 - 19:08 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता,२०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता सम्बन्धी विनियमावली-२०७९ ७९-८० 01/13/2023 - 19:07 PDF icon कर्मचारी आचार संहिता.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ७९-८० 01/09/2023 - 16:52 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली
सार्वजनिक सेवा प्रवाह ७९-८० 01/09/2023 - 16:51 PDF icon सार्वजनिक सेवा प्रवाह.pdf
शैल्यशिखर नगरपालिकाको मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 12/20/2022 - 19:16 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका बैठक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धि कार्यिवधि २०७९ ७९-८० 12/20/2022 - 19:14 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका बैठक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धि कार्यिवधि २०७९
शैल्यिशखर नगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९ ७९-८० 12/20/2022 - 19:13 PDF icon शैल्यिशखर नगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका प्राविधिक कर्मचारी फिल्ड सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९-८० 12/20/2022 - 19:12 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका प्राविधिक कर्मचारी फिल्ड सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७९

Pages