ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैल्यशिखर नगरपालिका करार कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 08/13/2022 - 13:54 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका करार कार्यविधि, २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका शिक्षा नियमावली पाँचौं संशोधन ७९-८० 08/13/2022 - 13:54 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका शिक्षा नियमावली पाँचौं संशोधन
शैल्यशिखर नगरपालिका स्तरीय आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यबिधि, २०७९ ७९-८० 08/13/2022 - 13:51 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका स्तरीय आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यबिधि, २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिकाको नगर योजना आयोग ऐन, २०७९ ७९-८० 08/13/2022 - 13:50 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको नगर योजना आयोग ऐन, २०७९
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति २०७९ ७९-८० 07/21/2022 - 21:30 PDF icon लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९-८० ७९-८० 06/24/2022 - 16:32 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९-८०
शैल्यशिखर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७९-८० ७९-८० 06/24/2022 - 16:11 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७९-८०
विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:40 PDF icon विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८
शैल्यशिखर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली ,२०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:39 PDF icon शैल्यशिखर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली ,२०७८
शैल्यशिखर नगरपालिका सुशासन तथा विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:38 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका सुशासन तथा विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७८

Pages