ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैल्नयशिखर गरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 23:29 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 05/12/2021 - 23:46 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि
शैल्यशिखर नगरपालिकाको सहकारी ऐन ७४/७५ 05/12/2021 - 23:43 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको सहकारी ऐन
शैल्यशिखर नगरपालिकाको करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 05/12/2021 - 23:40 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि
शैल्यशिखर नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून ७४/७५ 05/12/2021 - 23:37 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून
शैल्यशिखर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका ७४/७५ 05/12/2021 - 23:36 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका
शैल्यशिखर नगरपालिका भवन तथा बस्ति विकाश, शहरी योजना निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड ७४/७५ 05/12/2021 - 23:34 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका भवन तथा बस्ति विकाश, शहरी योजना निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड
शैल्यशिखर नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन ७४/७५ 05/12/2021 - 23:33 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन
शैल्यशिखर नगरपालिका नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ७४/७५ 05/12/2021 - 23:31 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि
शैल्यशिखर नगरपालिका नगरकार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि ७४/७५ 05/12/2021 - 23:25 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका नगरकार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि

Pages