FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैल्यशिखर नगरपालिका सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 10/21/2022 - 16:48 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
नगर खेलकुद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 10/21/2022 - 16:47 PDF icon नगर खेलकुद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 10/21/2022 - 16:37 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका करार कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 08/13/2022 - 13:54 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका करार कार्यविधि, २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिका शिक्षा नियमावली पाँचौं संशोधन ७९-८० 08/13/2022 - 13:54 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका शिक्षा नियमावली पाँचौं संशोधन
शैल्यशिखर नगरपालिका स्तरीय आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यबिधि, २०७९ ७९-८० 08/13/2022 - 13:51 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिका स्तरीय आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यबिधि, २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिकाको नगर योजना आयोग ऐन, २०७९ ७९-८० 08/13/2022 - 13:50 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको नगर योजना आयोग ऐन, २०७९
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति २०७९ ७९-८० 07/21/2022 - 21:30 PDF icon लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति २०७९
शैल्यशिखर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९-८० ७९-८० 06/24/2022 - 16:32 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९-८०
शैल्यशिखर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७९-८० ७९-८० 06/24/2022 - 16:11 PDF icon शैल्यशिखर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७९-८०

Pages